"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Alevilik Araştırmaları / Kitap Önerileri


Asimilasyon Kıskacında Alevî Kürtler / Halil Dalkılıç

Örgütlü Alevî toplulukların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Kürt Aleviler kendi Axûçan, Baba Mansur, Sînemillî, Celal Abbas, Kurêsû, Cemal Avdel, Dewrêş Gewr, Dewrêş Cemal, Seyit Sabun, Sarı Saltık, Ûryan Xizir, Şeyh Çoban ve Şix Delîlê Berxêcan gibi ocak ve sosyal örgütlenmeleri ile rayberlerinden, pirlerinden, mürşitlerinden ve coğrafyalarından uzaklaştırılıp, son bir kaç on yıla kadar hiç bilmedikleri yeni algı ve ritüellerle daha derin bir asimilasyon sürecine sokulmuş durumdadırlar. Kültürel asimilasyon kıskacındaki Alevi Kürtler, bu gerçeklik karşısında öz toplumsal hakikatleriyle buluşmak için yönlerini kendi dilleri, kültürleri ve tüm doğal değerlerinin şekillendiği yurtlarına çevirmelidirler.Alevi Kürtler, Erdal Gezik, İletişim yayınları

“Erdal Gezik’in okunmaya değer bu kitabı, Kürt Alevilerinin tarihine yöntem ve içerik olarak önemli bir katkıdır. Kitap, Bektaşilik ve batı Aleviliği üzerinden yapılan araştırmaların neticelerinin Alevilik için genel olarak geçerli olmadığına açıklık getiriyor. Anadolu Aleviliğinin anlaşılması için Dersim’in önemine vurgu yapıyor.” Hans-Lukas Kieser 

“Erdal Gezik’in çalışmaları, okuyucuları özel olarak Kürt Aleviler, genel olarak da Alevilik konusunda, yaygın şablonlardan uzak, yeni tarihsel ve sosyolojik yaklaşımlara davet ediyor. Gezik’in sakin bir üslupla geliştirdiği teorik ve eleştirel çerçeve, aynı zamanda Türkiye’de kimlik tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırıyor. Gezik’in hem yazılı kaynakları hem de sözlü tarihin genellikle dikkate alınmayan kaynaklarını büyük ustalıkla kullandığını ve bunlardan yola çıkarak Alevilikle ilgili şimdiye kadar değişmez gerçekler olarak kabul edilen birçok postulatı sorguladığını da eklemek gerekli.” Hamit Bozarslan

Alevi Kürt kimliği üzerine yaptığı kapsamlı araştırmada Erdal Gezik, konuya çok geniş bir bakış açısıyla yaklaşıyor: Etnik ve dinsel tanımlamanın sorunlarını, dilsel ayrışmanın boyutlarını, Alevi-Sünni ilişkilerini, Şeyh Sait İsyanı ve Dersim 38 olaylarının kolektif hafızada yarattığı yarılmaları kültürel ve tarihsel boyutlarıyla ele alıyor. Gezik’in işlediği aşiret olgusunun önemi, çoklukla göz ardı edilen Dersimli Seyitlerin etkileri, Ankara’nın yürüttüğü siyasetin Alevi Kürt kimliğinin şekillenişinde oynadığı rol gibi konular, hem yeni sorular ve bakış açıları geliştiriyor hem de geçmişle günümüz arasında var olan sarsılmaz ilişkinin arka planına ışık tutuyor.

Hamza Aksüt - Alevîler , Yurt Yayın

* Dede Ocaklarının, Bunlara Bağlı Talip Topluluklarının [Türk, Kürt (Zaza, Kurmanc, Lur, Goran, Kelhur) Arap ve Rom] Tarihi
* Alevilik hangi coğrafyada ortaya çıktı ve Alevi topluluklar hangi coğrafyalara yayıldı?
* Günümüzdeki Alevi yerleşimler, hangi tarihlerde ve hangi topluluklarca kuruldu?
* Dede ocağı kurucuları kimlerdir ve nerelerde yaşamışlardır?
* Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, İran, Azerbaycan ve Bulgaristan´daki Alevilerin etnik kökeni nedir?
* Etnik köken ile dede ocağı arasında nasıl bir ilişki vardır?
* Alevilik ve Aleviler açısından çok önemli olan bu konular, Türkiye´de yayımlanan ve birçoğu fantezilerden ibaret olan araştırmalardan farklı olarak, sağlam kaynaklara dayalı ve ön yargısız biçimde ele alınmaktadır.

Kitap Üzerine Yapılan TV programlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=L3is6Fi3iqI
https://www.youtube.com/watch?v=AQVWaxxhbDU


Evren nasıl varoldu, emri kim verdi?

İşte bu ilk başlangıç efsanesi Sümer'de başlar;Enuma Eliş İnka, Maya, Çin,Hint, Yunan, Afrika, Yahudi ve İslam felsefe ve inançları sürekli bu alanda görüş oluşturdular.Evren bir patlama ile mi varoldu yoksa bu Tanrı'nın altı günlük bir emeği midir?
Alevilerin varoluş tasarımı işte bu Big Bang ile uyumlu ve bir o kadar da şaşırtıcıdır. Bu tasarım vahiyle gelen din ve peygamberlere yanıttır. Varoluş, Aleviliğin kurucu felsefesidir. Alevi filozofu ve ozanı devriye ile varoluşa katkı sunar. Aleviliğin varoluş felsefesi, Aleviliğin anayasasıdır. Tartışılması gereken bir başka nokta da doğanın ortak elementi karbonla yaşamın canlıdan cansıza, tekrar canlıya geçtiğidir. Aleviler bunu nereden biliyorlardı.


Haşim Kutlu, Yurt Kitap Yayın

Varlığın Doğuşu ve Kendini Bilmesinin, İnsanda Var Olan Hakk'ın, Yol, Erkân ve Meydan'ın Kitabı

Kızılbaş Aleviliğin yaratılış felsefesi, Varlık'ın Doğuşu esasına dayanır. Buna göre, "yer yok iken gök yok iken, cihan yaratılmadan önce" var olan Varlık, nurun NOKTA'sı olarak nurdu ve vardı. Sonsuzluk bir zifiri karanlıktı. O, nur içinde nur olan varlık, "kendini bilmek" istedi.

Kendisinde saklı bulunan, kendisiyle ilgili olan bilgi yani, kendinin bilinci, istenç haline geldi. Uyur halde olan ve kendinde saklı bulunan bir bilinç olmaktan çıkıp, kendisi için bilinç olmayı talep etti. Bu istek meraka dönüştü. Merak kendi kendisini ateşledi ve kendinden hamile kaldı!

Ateş, aynı zamanda var olan varlığın kendi kendisine âşık olmasını doğurdu. Hakk'ın kendi kendisine âşık olması hali, tıpkı Fuzuli'nin aslına uçuş, aslını bilme amacıyla uyarılmış bulunan ve kendi özünde gerçekleşen aşk hali gibidir. Hakk'ın kendisine olan aşkının insanda gerçekleşmiş durumudur. Ve özünde "kendini bilme" gereksinimi vardır.
Aleviliğin Kaynağı: Ezdan Dini - Ünsal Öztürk
Kendine has bir kozmogoniye sahip olan Ezdan dini Sırr-ı Hakikattır. Büyük Ezdan dininin bugünkü parçaları Ezidilik, Alevilik, İsmaililiktir.

Alevilere (Ehli Hakklar), başkaları tarafından Tahtacı, Çepni, Rafızi, Sırtısarı, Alevi-Bektaşi, Bektaşi, Nalcı, Sıraç, Kızılbaş, Ali İlahi, Şabak, Kakai (Yarsan), Nusayri, Goran, Haşhaşi gibi adlar da takılmaktadır.

Büyük Ezdan Dini’nin oluşum yeri Yukarı Mezopotamya’dır. Ezdan dininin sahibi Hüda’dır. O, Hakk diye de anılır. Arş’ı Kürş’ü yapmış, yerlerine yerleştirmiş ve ilahi yerine çekilmiştir. Hakk, alın yazısından, kaderden, şanstan, talihten sorumlu değildir. Ezdan dininin asli unsuru insandır. Hakk spermaya ruh olmuş insan gönlüne gelmiştir.

Ezdaniliğin ibadethaneleri cemevleri, cemhaneler, tapınaklardır.
http://kulseyyid.blogspot.com.tr/2016/03/alevilik-ezdanin-parcasidir-ezdan-kultu.html

Alevî Ocakları ve Örgütlenmeleri 1. Kitap, Erdal Gezik - Mesut Özcan, Kalan yayınları
-- Her yazar bir ocağı yazdı --
Serçelan Ağuçan Ocağı'nı Sabır Güler yazdı.
Bamasûr Ocağı'nı Seyfi Muxundî
Sînemillî Ocağı'nı Mehmet Bayrak
Celal Abbas Ocağı'nı Doğan Munzuroğlu
Cemal Abdal Ocağı'nı Erdoğan Yalgın
Dewrêş Cemal Ocağı'nı Hasan Hayri Şanlı
Dewrêş Gewr Ocağı'nı Dilşa Deniz
Kurêsu Ocağı'nı Hüseyin Çakmak
Sarı Saltık Ocağı'nı Yalçın Çakmak
Şix Delîl Berxêcan Ocağı'nı Erdoğan Yalgın yazdı.

Dêrsim’de kümelenmiş ocakların Adıyaman’a dayanan geçmişleri, Seyitlerin kerametlerini genelde Dêrsim’de sergiledikleri, Çorum, Tokat ve Amasya’daki Kürt Alevilerin 17. yüzyılda Dêrsim’den bu bölgeye gittikleri, Kürt Alevi ocaklarından hangilerinin Kirmanckî, hangilerinin ise Kurmancî konuştukları, ocak-aşiret ilişkileri ile iktidarların şekil verdiği Erdebil ve Hacı Bektaş dergahlarının Kürt Alevî ocakları üzerindeki etkisizliği, bu çalışmada detaylı verilerle izah ediliyor. (Halil Dalkılıç)


İnanç ve Ahlak Bağlamında Alevi Öğretisi

Aleviliğin ahlaki özünü oluşturan "Kâmil İnsan" kuramı çok özel bir teoloji ile desteklenmektedir. Yani Alevi inancı, Alevi ahlakının türevidir. Bu anlamda Alevilik olgusu ahlak ile dini özel bir yapıda bağdaştırır, birleştirir.

Ortodoks İslam anlayışının tam tersine ahlak ilkelerini Allah ya da Tanrı'ya dayandırmaz. Alevi inan
ç evrenindeki Hakk tasarımı, tümüyle gnostik ve teosofik bir kurgudur. Yani tüm evreni yukarıdan aşağıya hiyerarşik biçimde yaratan mutlak bir güç anlamındaki Ortodoks dindarlık Alevilikte yoktur.

Buna karşılık Alevilikte varlıklar arasında mahiyet itibariyle hiyerarşik bir üstünlükten söz edilemez. Tüm panteist anlayışlar gibi Alevi teolojisi de evreni Tanrısallık içeren; Hakk'ın değişik derecelerdeki tecellileri arasında bir üstünlükten çok, 
varoluş anlamında özdeşliği kabul eden bir kozmoloji ve ontolojiye sahiptir. Her nesnenin bir canı bir ruhu vardır.


GÜNCELLENECEK

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.