"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Sinemilli Pirleri 3: Büyük Tacım Dede


Sinemilli Ocağı Dedesi olan Tacım Bakır (Hak devrini daim ve kaim etsin), Rumi Takvime göre 1321 (Miladî 1906) tarihinde Kantarma Köyün'de doğdu. Kantarma; Kahramanmaraş İli Elbistan ilçesine bağlı Alevi köyü'dür. Atalarının; Güneşin doğduğu yer anlamında Horasan'dan geldiğini söylerdi. Tacim Dede burada doğdu ve burada hakka yürüdü. Türkiye'nin çeşitli İl, İlçe ve köylerinde Alevi kültürünü tanıtmak için dolaştı, dedelik yaptı. Dili Kürtçe idi; ama Arapça okur- yazarlığı olduğu gibi, Türkçe okur-yazarlığı da vardı. Aleviler arasında Cem bağlar, Saz çalar ve hoş sedasıyla deyişler ve gulbanglar okurdu.

Hz. Ali'nin Hind Yolculuğu


Yerden mi yürüdü gökten mi uçtu
Ol zaman kafire bir heybet düştü
Hint’de Muhammed’e erendi Ali
-Kul Himmet- 16.yy

Deryanın üstünde bir gemi gördüm
Oturmuş üç kişi bir mana söyler
Gayet lütf ile birbirine söyler
Pirim Ali âhır zamanı söyler

Hızır Lokması ve Hızır Günleri


Kürt Kızılbaşlığında, hem ilahiyat hem de sosyalitesinde kimi zaman “Xizirê Kal”, kimi zaman da “Bozatlı Hızır(Xizirê Hespê Boz) olarak adlandırılan bir kutsallık betimlemesi vardır. Tahtacı, Çepni ve Türkmen Kızılbaşlarının da ortak tanrısalı olmakla birlikte, Kürt Kızılbaşlarında bu tanrısallık dolayımsızdır. Bu tanrısallığa özgü Kürt Kızılbaşlığında oldukça kapsamlı bir inançsal etkinlik yapılanması bulunmaktadır.

Köklü Bir Ocak: Sinemilli Ocağı (İbrahim Sinemillioğlu)


Bir büyük aşiret - bir köklü ocak: SİNEMİLLİLER

Bir inanç odağı - bir kültür pınarı: KANTARMA

Bilindiği kadarıyla Sinemillilerin kurucu Piri, Kürtlerin “Mil” kolundan olan Seyit Sinan (Sîn - Sîno - Sînî Millî) İmam Rıza ile birlikte Horasana göçen akrabalarından ayrılarak bir grup Seyitle birlikte batıya göç edip Xarpet (Harput) yöresine yerleşmiştir...